Działalność badawcza realizowana w Zakładzie Systemów Teleinformatycznych

Okladka wiadomosci eletrotechniczne

Instytut Tele- i Radiotechniczny, jako pierwszy w Polsce, opracował i wdrożył w energetyce mikroprocesorowe systemy do pomiarów, automatyki, sterowania oraz zabezpieczeń dla średnich napięć. Prace badawcze prowadzone w Instytucie służą poprawie jakości energii oraz podniesieniu bezpieczeństwa zasilania i dotyczą m.in.:

 • zintegrowanych teleinformatycznych systemów służących monitorowaniu i analizie jakości energii elektrycznej budowanych na bazie opracowanych, autonomicznych urządzeń z wbudowaną inteligencją (embedded systems) z wykorzystaniem  technologii teleinformatycznych ICT do wymiany informacji (np. GPS, Internet, GSM, ethernet, sieci światłowodowe),
 • inteligentnych przekładników, przetworników prądu i napięcia w obwodach pierwotnych i wtórnych,
 • upowszechnianiu standardu IEC 61850 w energetycznych sieciach przesyłowych i rozdzielczych,
 • systemów sterowania autonomicznymi obiektami wykorzystującymi odnawialne źródła energii (OŹE) oraz ich współpracą z systemami
  energetycznymi (zniekształcenia, eksploatacja zasobnika),
 • systemów automatyki samoczynnego załączania rezerwy w układach
  bezprzerwowego zasilania,
 • metod synchronizacji czasowej obiektów i zdalnego sterowania stacjami.

Wieloletnie doświadczenie badawcze, utrwaliły kompetencje Instytutu w
zakresie wdrożeń systemów i urządzeń w niszowych obszarach energetyki. W ostatniej dekadzie pozwoliło to na opracowanie i wdrożenie, m.in.:

 • kilka tysięcy uniwersalnych  systemów i urządzeń zabezpieczających w
  sieciach SN i nn,
 • komputerowych systemów monitoringu i nadzoru,
 • konwerterów sygnałów i koncentratorów dla potrzeb systemów
  komunikacyjnych.

Nasze opracowania zastosowane m.in. w rozdzielnicach energetycznych znacznie zwiększyły niezawodność pracy przemysłowych systemów energetycznych (na polach roponośnych Syberii, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, cukrowniach, elektrociepłowniach i innych). Odbiorcy naszych opracowań to przede wszystkim najwięksi producenci rozdzielnic energetycznych: ELEKTROBUDOWA SA, ABB, ZPUE Włoszczowa, Elektromontaż Lublin, Elektrometal, oraz bezpośredni użytkownicy realizujący inwestycje modernizacyjne: wodociągi, cukrownie, elektrociepłownie, kopalnie węgla brunatnego (BOT KWB) oraz kamiennego (m.in. KWK Jasmos,.).

Najważniszje osiągniecia badawcze w Centrum Teleinformatyki i Elektroniki

 • Opracowano modele urządzeń realizujących funkcje rozproszonej automatyki elektroenergetycznej systemów dystrybucyjnych niskiego i średniego napięcia, które stanowią bazę do budowy rozproszonych systemów aktywnego bilansowania zużycia i generacji energii z OZE oraz połączenia systemu z siecią Smart Grid oraz systemami AMI.
 • Opracowano procedury synchronizacji czasowej sygnału GPS dla urządzenia zabezpieczeniowego, które mogą być wykorzystywane przy opracowywaniu urządzeń służących do wyznaczania wartości synchrofazorowych w sieci elektroenergetycznej. Wartości synchrofazorów są przydatne do badania stabilności sieci i przepływu mocy.
 • Opracowano obwody kontrolujące parametry krytyczne ze względu na bezpieczeństwo wykonawcze, pomiarowe i sterujące, które mogą być wbudowywane w istniejące sterowniki polowe, stosowane w kopalniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
 • Opracowano modele matematyczne do estymacji parametrów oraz charakterystyk częstotliwościowych układu drgającego, które wykorzystano przy zaprojektowaniu generatora ultradźwiękowego o mocy 1200 VA i częstotliwości w zakresie 10÷100 kHz.
 • zdjęcie urządzeń
 • zdjęcie urządzenia podczas pracy
 • osoba opowiadająca o urządzeniu
 • osoba opowiadająca o urządzeniu
 • wizualizacja
 • praca nad urządzeniem