Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa

Informacje o Projekcie

Tytuł projektu

Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa.


Podstawa prawna

Umowa nr POIG.01.01.02-00-113/09 pomiędzy Instytucją Wdrażającą – Ośrodkiem  Przetwarzania Informacji a Instytutem Tele- i Radiotechnicznym


Termin realizacji

2007 r. - 2013 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych


Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa


Cel Projektu

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy nt. energooszczędnych technologii w przemyśle oraz opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie i zbadanie modeli nowoczesnych układów napędowych z energooszczędnymi, magnetoelektrycznymi silnikami elektrycznymi o nowych strukturach obwodu magnetycznego, których wdrożenie pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii. Napędy mają być dostosowane do pracy w warunkach kopalnianych