Ochrona patentowa w zakresie urzadzeń do badania surowców hutniczych

loga

Nr UDA-POIG.01.03.02-14-025/10-00, tytuł Projektu:„ Ochrona patentowa w zakresie urzadzeń do badania surowców hutniczych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.2. Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

 

Kierownik projektu :

Rzecznik patentowy :Barbara Adamowicz
tel.: (48-22) 818-88-30