Opracowanie nowej generacji łączników dla dystrybucji energii elektrycznej średniego napięcia.

Informacje o Projekcie

Tytuł projektu

Opracowanie nowej generacji łączników dla dystrybucji energii elektrycznej średniego napięcia.


Podstawa prawna

Umowa nr UDA-POIG.01.03.01-14-031/08-0 pomiędzy Instytucją Wdrażającą – Ośrodkiem  Przetwarzania Informacji a Instytutem Tele- i Radiotechnicznym


Termin realizacji

01.10.2009 r. – 31.12.2012 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.


Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.


Cel Projektu


Cel ogólny
Celem projektu, jest wdrożenie do produkcji nowego wyrobu w polskim zakładzie produkcyjnym. Przewiduje się opracowanie wyrobu taniego w produkcji dzięki racjonalizacji poszczególnych procesów technologicznych i właściwemu doborowi materiałów, a jednocześnie trwałego i niezawodnego.
Cel projektu
Celem głównym projektu jest opracowanie rodziny wyłączników średniego napięcia oraz stycznika średniego napięcia o podwyższonych parametrach łączeniowych, przy zastosowaniu komór próżniowych, jako elementów łączeniowych.
Rozwiązania starego typu (np.: wyłączniki małoolejowe, pneumatyczne, magnetowydmuchowe) nie spełniają stawianych przez użytkowników wymagań dotyczących trwałości mechanicznej i łączeniowej, a ich parametry techniczne są niskie. Projekt obejmuje opracowanie łączników próżniowych średniego napięcia o parametrach znamionowych i łączeniowych odpowiadających potrzebom krajowego przemysłu do sterowania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych.