Instytut Tele- i Radiotechniczny jest

INSTYTUTEM BADAWCZYM KATEGORII A

Kliknij i pobierz: Kartę oceny parametrycznej

Osiągnięcia naukowe

Instytut za swoje osiągnięcia, został wysoko oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskując kategorię A .

Osiągane przez Instytut wyniki potwierdzają skuteczność podjętych działań i przyczyniają się do efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów w celu realizacji tematów i zadań zgodnie z potrzebami gospodarki oraz utrzymania przez Instytut wysokiej pozycji wśród jednostek badawczych o uznanych kompetencjach w dziedzinie zaawansowanych technologii elektronicznych i systemów teleinformatycznych.

Wymiernym i efektywnym wynikiem tych działań jest realizacja w każdym roku przez Instytut Tele- i Radiotechniczny kilkudziesięciu prac badawczych w ramach działalności statutowej, projektów badawczych własnych, projektów rozwojowych, projektów europejskich i międzynarodowych, projektów celowych , rozwojowych i grantów.

Aktywność i skuteczność podejmowanych działań wyraża się m.in. w uzyskaniu przez Instytut środków na realizację projektów strukturalnych UE finansowanych w ramach programów operacyjnych: 

 • Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych.

W obszarze zastosowań praktycznych Instytut co roku realizuje szereg dużych innowacyjnych kontraktów dla klientów indywidualnych dotyczących opracowania i dostaw prototypów linii technologicznych, urządzeń i podzespołów.

Miarą dorobku naukowego Instytutu są publikacje w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, monografie, organizowane konferencje oraz duża ilość patentów, dająca Instytutowi czołową lokatę wśród wszystkich krajowych placówek naukowych.

Wyniki prac Instytutu są wysoko oceniane na arenie międzynarodowej, czego przykładem są m.in. liczne nagrody, wyróżnienia i medale na prestiżowych wystawach wynalazków (Concours-Lepine, Brussels Innova, SIFF Seoul, Archimedes).

 

Wykaz najważniejszych osiągnięć naukowo-badawczych w ostatnim czasie

Centrum Teleinformatyki i Elektroniki

 • Opracowano modele urządzeń realizujących funkcje rozproszonej automatyki elektroenergetycznej systemów dystrybucyjnych niskiego i średniego napięcia, które stanowią bazę do budowy rozproszonych systemów aktywnego bilansowania zużycia i generacji energii z OZE oraz połączenia systemu z siecią Smart Grid oraz systemami AMI.
 • Opracowano procedury synchronizacji czasowej sygnału GPS dla urządzenia zabezpieczeniowego, które mogą być wykorzystywane przy opracowywaniu urządzeń służących do wyznaczania wartości synchrofazorowych w sieci elektroenergetycznej. Wartości synchrofazorów są przydatne do badania stabilności sieci i przepływu mocy.
 • Opracowano obwody kontrolujące parametry krytyczne ze względu na bezpieczeństwo wykonawcze, pomiarowe i sterujące, które mogą być wbudowywane w istniejące sterowniki polowe, stosowane w kopalniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
 • Opracowano modele matematyczne do estymacji parametrów oraz charakterystyk częstotliwościowych układu drgającego, które wykorzystano przy zaprojektowaniu generatora ultradźwiękowego o mocy 1200 VA i częstotliwości w zakresie 10÷100 kHz.

Centrum Zaawansowanych Technologii

 • Określono wpływ procesu hermetyzacji katody oraz nanoszenia funkcjonalnych warstw organicznych na parametry struktur OLED, co stwarza podstawy do opracowania technologii wytwarzania organicznych źródeł światła białego o wydajności świetlnej 50 Lm/W i czasie życia większym od 5 000h.
 • Opracowano metodę wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach hybrydowych na podłożu z ceramiki LTCC, przy wykorzystaniu technologii druku strumieniowego, która jest konkurencyjna do standardowej metody sitodruku.
 • Opracowano kompozycję kleju przewodzącego do łączenia podzespołów czynnych z podłożem elastycznym wraz z procesem jego nadruku oraz opracowano technologię montażu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu warunków utwardzania na jakość połączeń klejowych.
 • Opracowano metodę projektowania silnika reluktancyjnego z obwodem magnetycznym zawierającym kompozyty magnetycznie miękkie, przeznaczonego do pracy w temperaturach kriogenicznych.

Centrum Technologii Próżni

 • Opracowano dokumentację konstrukcyjną i technologiczną próżniowej komory gaszeniowej na napięcie znamionowe 1,2 kV i prądzie znamionowym 60÷80A, przystosowanej do pracy w małych stycznikach montowanych w kopalnianych wyłącznikach ognioszczelnych.
 • Opracowano procedurę badawczą ilościowej analizy profilowej – storing matter SIMS, przy zastosowaniu procesu trawienia wiązką jonów argonu oraz procesu analizy materiału rozpylonego w jednej komorze próżniowej.
 • Opracowano sposób wydzielania z matrycy węglowej nanoigieł Pd-Si i przekształcania ich w nanorurki SiO2 zawierające nanoziarna Pd, które charakteryzują się wysoką katodoluminescencją w obszarze światła widzialnego i mogą być zastosowane w czujnikach optycznych, fotokatalizatorach oraz nanosensorach optycznych, chemicznych lub biologicznych.

Centrum Technik Cieplno-Chemicznych

 • Opracowano rozwiązania sprzętowe oraz narzędzia programowe rozszerzające dotychczasowy zakres aplikacyjny analizatora o możliwość analizy próbek w kształcie ostrosłupa, co zwiększa precyzję wyznaczania punktu deformacji próbek poddanych procesowi oznaczania punktów charakterystycznych przemian fazowych w trybie analizy automatycznej.
 • Opracowano metodę formowania na gorąco elementów grzejnych o kształcie meandrycznym z drutów Kanthal o dużej średnicy, która umożliwia zwiększenie temperatury pracy urządzeń grzejnych oraz poprawia ich dopasowanie do nowych wymagań rynkowych.
 • Opracowano reaktor termiczno-katalityczny i reaktor plazmowo-katalityczny wraz z laboratoryjną technologią wzbogacania biogazu przez uwodornienie do metanu ditlenku węgla z biogazu.
 • Opracowano model reaktora katalitycznego dla procesu redukcji emisji do środowiska tlenków azotu z gazów poreakcyjnych, w którym jako czynnik redukujący zastosowano amoniak umożliwiający redukcję tlenków azotu do azotu cząsteczkowego.