Projekty badawcze

Realizowane w ITR zadania badawcze wpisują się w cele wyznaczone przez Unię Europejską i obszary strategiczne określone w Krajowym Programie Ramowym.

Strategia  działalności badawczo - rozwojowej Instytutu  koncentruje  się na:

 • realizacji kluczowych zadań w krajowym i europejskim systemie innowacji poprzez kompleksowe interdyscyplinarne badania naukowe i prace rozwojowe,
 • kreowaniu nowych rozwiązań w dziedzinie elektroniki i przekształcanie ich w innowacje dla podmiotów gospodarczych,
 • realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych o charakterze technologicznym i informatycznym, odgrywających kluczową rolę w zaspakajaniu potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Biorąc pod uwagę trendy rozwojowe  w badaniach naukowych, oraz kompetencje kadry Instytutu, prowadzone badania skoncentrowano wokół dwóch priorytetowych kierunków:

 • inteligentne teleinformatyczne systemy wspomagania decyzji na potrzeby sterowania i kontroli złożonych układów infrastruktury przemysłowej,
 • integracja zaawansowanych technologii elektronicznych na rzecz zastosowań przemysłowych.

Badania prowadzone w ramach tych kierunków stwarzają nowe możliwości rozwoju i transferu innowacyjnych  technologii elektronicznych  oraz technologii informatycznych do praktyki przemysłowej.

Realizowane projekty badawcze w szczególności dotyczą:

 • badań i prac rozwojowych w zakresie teleinformatycznych e-systemów dla energetyki bazujących na najnowszych technologii informatycznych, służących zwiększeniu bezpieczeństwa i niezawodności obiektów energetycznych oraz polepszeniu jakości energii,
 • badań nad zjawiskami ultradźwiękowymi i opracowywaniu zaawansowanych technologii, urządzeń, generatorów i przetworników ultradźwiękowych,
 • automatyzacji procesów technologicznych obejmujących  metody i systemy pomiarowo-informatyczne i mechatroniczne do monitorowania oraz sterowania przemysłowymi procesami technologicznymi,
 • aparatury cieplno-chemicznej przeznaczonej do badania parametrów fizykochemicznych paliw stałych oraz prognozowania efektów procesu koksowania,
 • badań w zakresie  wysokostabilnych generatorów kwarcowych dla zastosowań specjalnych, źródeł czasu i częstotliwości odniesienia synchronizowanych sygnałami z systemów GPS i Galileo,
 • badań materiałów stosowanych w montażu zespołów elektronicznych, w tym materiałów lutowniczych, podłożowych oraz technologii bardzo wysokiego stopnia integracji,
 • badań związanych z organiczną elektroniką w zakresie  wytwarzania podzespołów elektronicznych technikami drukarskimi z wykorzystaniem materiałów polimerowych i nanokompozytów (drukowana, elastyczna elektronika organiczna),
 • badań związanych z technologiami obwodów drukowanych,
 • technologii próżniowych w zakresie  badań związanych z komorami próżniowymi, technologią elektronowiązkową, spektrometrami mas,
 • technologii warstw kompozytowych złożonych z węgla i palladu,  służących rozwojowi metod wytwarzania cienkich warstw nowych funkcjonalnych materiałów złożonych z nanostruktur węglowych i nanokrystalitów metalu z grupy platynowców,
 • technologii wytwarzania elementów magnetycznych metodą spajania tworzywem sztucznym proszków magnetycznie miękkich lub twardych i badania własności fizycznych elementów magnetycznych (magnetycznych, mechanicznych, elektrycznych).