Projekty strukturalne UE

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Instytut Tele- i Radiotechniczny podpisał umowę o partnerstwie z firmą Med@Life. Umowa dotyczy współpracy przy realizacji projektu:

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM: "I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce"
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020: "1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw"
Instytucja wdrażająca: "Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych"
Tytuł projektu: "Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji fizykalnej, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT"

Wszelkich informacji na temat projektu, udzieli Państwu:

Jery Chudorliński
tel.: 22 590 73 78
e-mail: jerzy.chudorlinski@remove-this.itr.org.pl

Więcej informacji o projekcie

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM: "I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce"
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020: "1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw"
Instytucja wdrażająca: "Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych"
Tytuł projektu: "Skalowalny system z inteligentnymi sensorami do e-zarządzania stacjami elektroenergetycznymi"

Wszelkich informacji na temat projektu, udzieli Państwu:

Paweł Michalski
tel.: 22 590 73 23
e-mail: pawel.michalski@remove-this.itr.org.pl

Więcej informacji o projekcie

                             

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

W ramach Priorytetu 1., Działanie 1.3. PO IG, Poddziałanie 1.3.1. Instytut Tele- i Radiotechniczny podpisał umowy: Nr UDA-POIG.01.03.01-14-141/08-00, tytuł Projektu: „Autonomiczna inteligentna sieć teleinformatyczna do e-diagnozowania energetycznych sieci rozdzielczych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3 Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe. Informacji na temat projektu udzieli Państwu:

dr inż. Aleksander Lisowiec
aleksander.lisowiec@remove-this.itr.org.pl
tel.: (48-22) 590-73-84

Projekt zakończony - kliknij aby zapoznać się z ofertą na sprzedaż wyników prac i udzielenie licencji                                          

W ramach Priorytetu 1., Działanie 1.3. PO IG, Poddziałanie 1.3.1. Instytut Tele- i Radiotechniczny podpisał umowy:Nr UDA-POIG.01.03.01-14-1031/08-00, tytuł Projektu: „Technologia doświadczalna wbudowywania elementów rezystywnych i pojemnościowych wewnątrz płytki drukowanej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3 Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.Informacji na temat projektu udzieli Państwu:

mgr inż. Wojciech Stęplewski

tel.: (48-22) 590-73-53

Projekt zakończony - kliknij aby zapoznać się z ofertą na sprzedaż wyników prac i udzielenie licencji

W ramach Priorytetu 1., Działanie 1.3. PO IG, Poddziałanie 1.3.1. Instytut Tele- i Radiotechniczny podpisał umowy: Nr UDA-POIG.01.03.01-14-125/09-00, tytuł Projektu:„Opracowanie nowej generacji łączników dla dystrybucji energii elektrycznej średniego napięcia”realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3 Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.Informacji na temat projektu udzielą Państwu:

dr inż. Andrzej Grodziński
andrzej.grodzinski@remove-this.itr.org.pl
tel.: (48-22) 831-17-40

prof. dr hab. inż. Henryk Sibilski
sibilski@remove-this.iel.waw.pl
tel. (48 22) 812-24-08

Projekt zakończony - kliknij aby zapoznać się z ofertą na sprzedaż wyników prac i udzielenie licencji         

W ramach Priorytetu 1., Działanie 1.3. PO IG, Poddziałanie 1.3.1. Instytut Tele- i Radiotechniczny podpisał umowy: Nr UDA-POIG.01.03.01-14-071/08-00, tytuł Projektu:„Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3 Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.Informacji na temat projektu udzielą Państwu:

dr hab. Elżbieta Czerwosz prof. ITR
elzbieta.czerwosz@remove-this.itr.org.pl
tel.: (48-22) 831-52-21 w. 367

dr Ewa Kowalska
ewa.kowalska@remove-this.itr.org.pl
tel. (48 22) 635-86-28

W ramach Priorytetu 1., Działanie 1.1. PO IG, Poddziałanie 1.1.2. Instytut Tele- i Radiotechniczny podpisał umowy:Nr POIG.01.01.02-00-113/09, tytuł Projektu:„Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa.” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. Informacji na temat projektu udzielą Państwu:

dr hab. inż. Barbara Ślusarek, Prof. nadzw. ITR
barbara.slusarek@remove-this.itr.org.pl
tel.: (48-22) 590-73-61

W ramach Priorytetu 1., Działanie 1.3. PO IG, Poddziałanie 1.3.1. Instytut Tele- i Radiotechniczny  podpisał umowy:Nr projektu: POIG.02.03.02-00-022/09, tytuł projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:„Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych”, lata 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej.Informacji na temat projektu udzielą Państwu :

dr inż. Marek Gonera
marek.gonera@remove-this.itr.org.pl
tel.:(48-22) 590-73-20

Instytut Tele- i Radiotechniczny podpisał umowy:Nr projektu: WND-POIG.01.03.02-14-021/09, tytuł Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:„Układ zarządzania energią obejmujący rozproszone źródła i zasobniki energii odnawialnej”., lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3 Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.Informacji na temat projektu udzielą Państwu:

mgr inż. Barbara Adamowicz
barbata.adamowicz@itr.org.pl
tel.: (48-22) 590-73-52

Nr UDA-POIG.01.03.02-14-026/10-00, tytuł Projektu:„Ochrona patentowa w zakresie nowej generacji przetworników prądowo-napięciowych.” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.2. Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Kierownik projektu :
Rzecznik patentowy : Barbara Adamowicz
tel.: (48-22) 590-73-52

Nr UDA-POIG.01.03.02-14-025/10-00, tytuł Projektu:„ Ochrona patentowa w zakresie urzadzeń do badania surowców hutniczych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.2. Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Kierownik projektu :
Rzecznik patentowy :Barbara Adamowicz
tel.: (48-22) 818-88-30

Nr UDA-POIG.06.05.02-00-049/11-00, tytuł Projektu: „Promocja urządzeń EAZ oraz aparatury do badania węgla i materiałów hutniczych”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6. Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

Kierownik projektu:
Mgr inż. Maciej Więch

tel.: (48-22) 831-52-21 w.222

Nr UDA-POIG.06.05.02-00-211/11-00, tytuł Projektu: „Promocja urządzeń EAZ oraz aparatury do badania węgla i materiałów hutniczych”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6. Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

Kierownik projektu:
Mgr inż. Maciej Więch

tel.: (48-22) 831-52-21 w.222

Nr UDA-POIG.06.05.02-00-529/13-00, tytuł Projektu: „Promowanie opracowań ITR dla górnictwa i energetyki na rynkach wschodnich”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6. Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

Kierownik projektu:
Mgr inż. Łukasz Grotkowski

tel.: (48-22) 831-52-21 w.316