Promowanie opracowań ITR dla górnictwa i energetyki na rynkach wschodnich

loga

Nr UDA-POIG.06.05.02-00-529/13-00, tytuł Projektu: „Promowanie opracowań ITR dla górnictwa i energetyki na rynkach wschodnich”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6. Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

Kierownik projektu:
Mgr inż. Łukasz Grotkowski

tel.: (48-22) 831-52-21 w.316