Opis projektu

Instytut Tele- i Radiotechniczny prowadzi prace badawczo- rozwojowe, których rezultaty aplikowane są m.in. w opracowywanej aparaturze pomiarowo-kontrolnej oraz systemach zabezpieczeń sieci energetycznych ŚN i nn, stosowanej w przemyśle wydobywczym, metalurgicznym i budownictwie: linii kablowych, generatorów synchronicznych, transformatorów, silników, baterii kondensatorów. Mogą też pracować w polach: zasilających, odpływowych, łącznikach szyn i pomiarowych w warunkach ekstremalnych, tj. od -50°C do +80°C.
Na targach „Mining World Central Asia 2014” w Ałmaty, których dotyczy niniejszy projekt prezentowane będą:
- Nowa generacja sterowników energetycznych z analizatorem jakości energii do pracy w warunkach ekstremalnych.
- Aparatura do badania reakcyjności koksu wielkopiecowego metodą NSC,
- Urządzenie pilotowe do wytwarzania koksu z węgla mieszanek węglowych (pilot baterii koksowniczej),
- Aparatura do badania redukcyjności rud żelaza,
- Urządzenia do badania własnościowości fizyko-chemicznych paliw stałych (określanie zawartości siarki całkowitej, popiołów, części lotnych, wskaźnika Si, itd.)
Urządzenia prezentowane będą na planszach reklamowych, ulotkach oraz przy pomocy projekcji audio-video w czasie trwania targów.
Udział w programie promocji przedstawionej wyżej aparatury wpisuje się w główny cel strategii eksportowej Instytutu Tele- i Radiotechnicznego, którym jest wzrost eksportu poprzez rozszerzanie rynków zbytu.
Celowi temu mają służyć działania takie jak:
- udział w międzynarodowych i krajowych imprezach targowych oraz konferencjach,
- nawiązywanie kontaktów z producentami i dystrybutorami energii elektrycznej, kopalniami węgla kamiennego, koksowniami i zakładami metalurgicznymi,
- doskonalenie i rozwój oferowanej aparatury,
- szkolenie i rozwój kadry naukowo-technicznej.
Udział w programie promocji o charakterze ogólnym zostanie wykorzystany do promocji towarów podczas targów „Mining World Central Asia” w Kazachstanie. Zostaną podjęte następujące działania.
Zostanie wynajęta powierzchnia wystawiennicza 9m2. Na której zostanie zbudowane stoisko w systemie standardowym. Na stoisku będą promowane produkty Instytutu za pomocą folderów reklamowych, filmów wyświetlanych z projektora multimedialnego. Do obsługi stoiska skierujemy dwóch pracowników płynnie mówiących w języku rosyjskim i angielskim, którzy aktywnie będą zachęcali do odwiedzenia stoiska. Ponadto zamówiono także wpis do katalogu jako formę reklamy i promocji. Pracownikom obsługujących stoisko zapewnimy przelot samolotem oraz zakwaterowanie w czasie targów i ich montażu i demontażu. Stoisko będzie oplakatowane tematyka związaną z projektem oraz wymaganymi logotypami promującymi projekt europejski.