Układ zarządzania energią obejmujący rozproszone źródła i zasobniki energii odnawialnej

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Układ zarządzania energią obejmujący rozproszone źródła i zasobniki energii odnawialnej


Podstawa prawna

Umowa nr UDA-POIG.01.03.02-14-021/09-00 pomiędzy Instytucją Wdrażającą – Ośrodkiem  Przetwarzania Informacji a Instytutem Tele- i Radiotechnicznym


Termin realizacji

2007 r. - 2013 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.2. Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.


Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.


Cel Projektu


Cel ogólny

Celem niniejszego projektu jest przeprowadzenie badań patentowych, w tym analiza stanu techniki prowadząca do sformułowania idei wynalazku, dotyczącego struktury układu do zarządzania wytwarzaniem i poborem energii, zwłaszcza dla mikrosystemów energetycznych obejmujących rozproszone źródła i zasobniki energii odnawialnej, a następnie opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej w trybie krajowym i PCT oraz dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej związanej z projektem. Problematyka integracji rozproszonych, Odnawialnych Źródeł Energii (OŹE) z systemem energetycznym została szczegółowo omówiona w publikacji.
Cel projektu
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu strategicznego POIG, którym jest rozwój polskiej gospodarki oraz celów szczegółowych tego Programu. Tematyka projektu dotyczy 1. osi priorytetowej „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” i wpisuje się w obszar tematyczny dotyczący technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz sieci inteligentnych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych nowej generacji priorytetowej grupy tematycznej INFO i obszar tematyczny „Projektowanie systemów specjalizowanych” priorytetowej grupy tematycznej TECHNO. Przewidywane podjęcie produkcji opartych na wynalazku mikrosystemów zabezpieczeń oraz ich wdrożenia do eksploatacji w stacjach energetycznych jest spójne z założeniami POIG. Działania określone we wniosku pokrywają się z zakresem wsparcia przewidzianym w Szczegółowym Opisie Priorytetów tego Programu. Wysokość zaplanowanych wydatków jest uzasadniona i adekwatna z punktu widzenia zaplanowanych celów i zadań w projekcie. Zostały one skalkulowane  z  zachowaniem zasady osiągnięcia założonego efektu przy możliwie najniższych kosztach.